Uchazeč o zaměstnání

Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s tím, že společnost ZFP akademie, a.s., IČ: 26304805 jako správce osobních údajů ve smyslu právních předpisů upravujících zpracování a ochranu osobních údajů, zejména ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  (Nařízení GDPR) a právních předpisů tyto doplňující či nahrazující, na základě a za účelem plnění smlouvy, resp. opatření před uzavřením pracovní smlouvy se správcem dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR zpracovává mé osobní údaje, které jsem uvedl/a do tohoto formuláře, a to v rozsahu nezbytném pro tento účel, a to do ukončení předmětného výběrového řízení. Odesláním tohoto formuláře dále prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a se svými právy ve smyslu čl. 15 – 22 Nařízení GDPR, která jsem oprávněn/a vůči správci osobních údajů uplatňovat, tedy se svým právem na přístup, omezení, výmaz, přenositelnost či právem nebýt předmětem žádného automatizovaného zpracování včetně profilování, které by pro mě mělo právní či obdobné účinky. Je-li zpracování založeno na oprávněném zájmu správce, má subjekt údajů právo vznést námitku proti takovému zpracování založenou na individuální situaci subjektu údajů, přičemž v případě, že správce po důkladném posouzení námitky rozhodne, že neexistuje žádný oprávněný zájem správce, který by převyšoval zájmy subjektu údajů, bude zpracování ukončeno. Bližší informace o zpracování a ochraně osobních údajů správcem jsou uvedeny v dokumentu ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ dostupném na: http://www.zfpa.cz/kdo-jsme/pro-klienty, přičemž odesláním tohoto formuláře prohlašuji, že jsem se s tímto dokumentem seznámil/a.