ZFP Škola podnikání - obory

Finanční poradenství

Cílem vzdělávacího programu Finanční poradenství je studenty seznámit se základními principy finančního poradenství a aplikovat tyto principy v konkrétních případech poradenské praxe.

Studenti se naučí orientovat v problematice finančního trhu, znát konkrétní finanční produkty a dokázat je optimálně využívat k uspokojení potřeb potenciálních klientů při předem definované struktuře analýzy podmínek vedoucí k dosažení finanční nezávislosti.

Finanční řízení

Díky důrazu na obsah spojený s legislativními, daňovými, organizačními a manažerskými předměty ve vztahu k samostatnému podnikání, včetně ověření těchto podmínek a funkcionalit ve fiktivní firmě, je absolvent schopen samostatné podnikatelské aktivity.

Absolvent se orientuje v produktech finančního trhu, v daňových zákonech, je schopen komunikace na odborné úrovni v cizím jazyce, ovládá postupy a principy účetnictví, chápe význam a postupy hospodářské politiky.

FAQ

Platby školného

Platí se za příslušné období (zimní/letní), tzn. 2x ročně. V prvním ročníku se platí 1/2 při uzavření smlouvy o vzdělávání převodem na bankovní účet školy 7718912/0800 a 2/2 k 15. 2. opět převodem na bankovní účet školy. V dalších ročnících vždy k 15. 10. a 15. 2. Student, který se ocitl ve finanční tísni, může na dané studijní období zažádat o splátkový kalendář.

Výuka

Výuka probíhá v blocích v rámci zachování ucelených modulů. Vyučovacími dny jsou pátek, sobota a neděle. V pátek trvá vyučování 4 hodiny, v sobotu 8 hodin a v neděli 8 hodin.

Ubytování

Ubytování ani stravování nezajišťujeme. Pro obor Finanční poradenství je však možné zajistit si ubytování na hotelu Akademie Naháč

Potvrzení od lékaře

Pro studium není vyžadováno potvrzení způsobilosti od lékaře.

Cizí jazyk

Jediným vyučovaným cizím jazykem je anglický jazyk.

Matematika

Matematika je součástí povinných vzdělávacích modulů s ohledem na její nezbytnost pro další studium ekonomických modulů.

Absolutorium

Vzdělávání je ukončeno absolutoriem: obhajobou absolventské práce, zkouškou z anglického jazyka a odbornou zkouškou, která je tvořena v programu
Finanční řízení: Daňová soustava, Finanční řízení, Účetnictví.
Finanční poradenství: Bankovnictví a pojišťovnictví, Ekonomie a marketing, Kapitálové trhy. Po úspěšném složení absolutoria mohou absolventi VOŠ dále pokračovat ve studiu na VŠ.

Předběžný zájem o studium